การให้บริการ และ ผลิตภัณฑ์

การให้บริการ

บริษัท สยามลานนาเทคโนโลยี จำกัด ได้มุ่งเน้นที่จะไห้บริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพรวดเร็วตรงต่อเวลาและสร้างความพึงพอใจแก้ลูกค้าและมุ่งประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยมีแผนงานการให้บริการ ดังนี้

 1. Technocal Assistant Service (Tele-support)
  • ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ แฟกซ์ และ E-mail
  • ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product Detail)
  • แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer and Networking)
 2. Pre-Call Service
  • ให้บริการแก่ลูกค้าเป็นครั้งเมื่อได้รับการ Call จากลูกค้า
  • ให้บริการ On-Site Service แบ่งออกเป็น
   • Standard Service
    • ให้บริการในวันทำการ ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.
    • จัดเตรียม Spare Parts ให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน
    • มีหมายเลข Hotline ให้กับลูกค้าเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
   • Non-Stop Service
    • ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
    • จัดเตรียม Spare Parts ให้กับลูกค้าอย่างครบถ้วน
    • มีหมายเลข Hotline ให้กับลูกค้าเพื่อความสะดวกในการติดต่อตลอด 24 ชั่วโมง
 3. Maintenance Agreement
  • ลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบของบริการที่ต้องการให้เหมาะสมตามความต้องการ
  • เมื่อระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายเกิดปัญหาลูกค้าสามารถโทรแจ้งเพื่อขอใช้บริการได้ทันทีเมื่อหมดระยะรับประกัน ลูกค้าสามารถต่อสัญญา Maintenance ได้
  • On-Site Service ทุกประเภท ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการหยุดชะงักของระบบ เพราะขาดอุปกรณ์ใช้งานเนื่องจากทางเรา มีบริการ Spare Parts ให้กับลูกค้าทันทีที่ไปถึงที่ทำการของลูกค้า
  • ได้รับการเข้าให้บริการทันทีภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
 4. Install And Network
  • ให้บริการติดดั้งระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกประเภท
  • ให้บริการเดินสายสัญญาณ ระบบคอมพิวเตอร์ ทุกประเภท รวมถึงการออกแบบระบบ และวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทุกประเภท
 5. Training
  • ให้บริการหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ จัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ลูกค้า ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด