ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สยามลานนาเทคโนโลยี จำกัด

No Job Site Service Type
1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ ลำปาง สัญญาเลขที่ M80471 , M81090 ติดตั้งระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสงและระบบ LAN
2 การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT Telecom) เขตภาคเหนือสัญญาเลขที่ 7/2550 ดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่อข่ายสายใยแก้วนำแสง เขตพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
3 การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT Telecom) เขตภาคเหนือ งานรื้อ โยกย้ายเสา RISER และติดตั้งสาย Fiber Optic 12 Core
4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Project : OPTICAL FIBER TRANSMISSION SYSTEM For PEA PHASE II GROUP I (JOR140/2548) SUB CONTRACTOR ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic 24 Core ADSS) จาก แม่ฮ่องสอน ถึง อำเภอแม่สะเรียง ระยะ 72 KM
5 โรงแรมแซงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสงและระบบ LAN
6 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แม่เมาะ ลำปาง ระบบกล้อง CCTV ผ่าน Fiber Optic
7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งระบบเครือข่ายตู้ RACK ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน
8 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic 60 Core) ระยะทาง 4 Km. จังหวัดพะเยา
9 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (CA POS) ติดตั้งระบบเครือข่าย โครงการ TRACK & TRACE เขตพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
10 ศูนย์มะเร็ง จังหวัดลำปาง สัญญาเลขที่ 19/2550 (ลป.) ติดตั้งระบบเครือข่ายสัญญาณความเร็วสูง (ใยแก้วนำแสง) และอุปกรณ์ ต่อพ่วง
11 สถาบันวิจัยสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัญญาเลขที่ ศธ. 0515(015)/พ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด และ ระบบโทรศัพท์ภายใน
12 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัญญาเลขที่ 1309 ติดตั้งระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสงและระบบ LAN
13 เรือนจำ จังหวัดลำพูน ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
14 โรงเรียนยุพราช จังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง
15 บริษัท ต.เคหะภัณฑ์ เชียงใหม่ ติดตั้งระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง
16 ร้าน OZONE NET เชียงใหม่ ติดตั้งระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง
17 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา ติดตั้งระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง
18 โรงเรียน ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ ติดตั้งระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง
19 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม ลำพูน ติดตั้งระบบเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง
20 การท่าอากาศยาน เชียงใหม่ สัญญาเลขที่ PO/J5106-0003-4 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2551 ติดตั้งระบบ Network 7 ระบบ เสียง,ภาพ,นาฬิกา,CCTV,LAN ฯลฯ
21 บริษัท อินเตอร์ลิงค์ จำกัด (มหาชน) สัญญาเลขที่ ILINK/A399-5 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง TOT 60 Core ระยะทาง 165 Km.เส้นทาง จังหวัดแพร่-พะเยา
22 บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) สัญญาเลขที่ OPM-11 ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2551 ติดตั้งและซ่อมบำรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงเคเบิลทองแดง และ ติดตั้ง New Node 4 จังหวัด ดังนี้ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน
23 บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด (กล้องวงจรปิดตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน) ติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงระบบ CCTV Outdoor ตำรวจภูธร จังหวัดลำพูน
24 บริษัท ทรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด ติดตั้งและซ่อมบำรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงเคเบิลทองแดง และ ติดตั้ง New Node จังหวัดเชียงใหม่
25 บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด (กล้องวงจรปิดตำรวจภูธร จังหวัดพะเยา) ติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงระบบ CCTV Outdoor จังหวัดพะเยา
26 บริษัท เซมเพิล ค็อคเครน (เอเชีย) จำกัด(กล้องวงจรปิดตำรวจภูธร จังหวัดแพร่) ติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสงระบบ CCTV Outdoor จังหวัดแพร่
27 บริษัท เด่นชัยเทรดดิ้ง จำกัด ติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดจังหวัดเชียงใหม่
28 บริษัท ทริปเปิลทีบรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) ติดตั้งและซ่อมบำรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงและสายเคเบิลทองแดง เข้าจุดกระจาย
29 บริษัท ทีโอที จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณภายในจุดกระจายสัญญาณ จังหวัดสมุทรสาคร
30 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตั้งสัญญานและอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ภายในอาคารบริหาร
31 บริษัท เวอนิโนเวชั่น จำกัด ติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสงระบบจอภาพภายนอกอาคารแบบ LED
32 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ ดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่อข่ายสายใยแก้วนำแสง เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน
33 บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ติดตั้งเครื่อข่ายและสัญญาณ ภายในอาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชมงคล
34 บริษัท ลิงค์ อินโนว่า พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ติดตั้งระบบอุปกรณ์เครื่อข่าย อาคารสำนักงานกรมธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
35 บริษัท อิเล็กทรอนิกส์คอม แอนด์ คอน จำกัด ติดตั้งเครื่อข่ายและสัญญาณใยแก้วนำแสง มหาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
36 โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจร ระบบคอมพิวเตอร์ภายในโรงพยาบาล
37 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
38 Intelligent Business Solutions Co.,Ltd ปรับปรุงข่ายสัญญาณ UTP พร้อมติดตั้งจุดเพิ่มเติมทั้งระบบของคณะ
39 บริษัท นาโนกรุ๊ป จำกัด ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตสมุทรสาคร
40 บริษัท สามารถ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ติดตั้งระบบ CUTE ภายในท่าอากาศยานเชียงใหม่
41 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งและปรับปรุงสายสัญญาณ ระบบกล้องวงจรภายในท่าอากาศยานจังหวัด
42 บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด ติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง โครงการระบบเครือข่ายไร้สายยุคที่ 3 ของบริษัท
43 สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง จำกัด(มหาชน) ติดตั้งกล้องวงจรปิดผ่ายระบบเครือข่ายไร้สาย
44 บริษัท เน็ตมาร์ค จำกัด งานปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
45 สำนักวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ปรับเปลี่ยน Battery สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 15KVA
46 บริษัท แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) งานปรับปรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 15KVA
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ งานติดตั้งชุดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4 ชุด
48 เทศบาลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิถ์ ระบบกล้องวงจรปิดสายใยแก้วนำแสง จำนวน 16 ชุด
49 เทศบาลนครเชียงใหม่ ซ่อมระบบสายใยแก้วนำแสง สำรหับกล้องวงจรปิดผ่านสายสัญญาณใยแก้วนำแสง
50 มหาวิทยาลัยพายัพ ระบบเครือข่ายไร้สาย โดยมีอุปกรณ์ควบคุมการทำงานที่ศูนย์กลางของระบบ
51 โรงแรมคันทารี่ฮิวล์ จังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
52 บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ติดตั้งระบบสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย
53 โรงเรียนแม่แตงวิทยาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักและสายสัญญาณใยแก้วนำแสงภายในโรงเรียน
54 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งสายเคเบิ้ลโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์จำนวน 40 เลขหมาย ของสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์
55 มหาวิทยาลัยพายัพ ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายไร้สาย แบบติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
56 โรงแรม All Season Place จังหวัดเชียงใหม่ ติดตั้งสายสัญญาณภายในอาคารสำนักงานโรงแรม
57 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตั้งจอ LCD TV Plasma 43" พร้อมระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณ จำนวน 4 จุด
58 บริษัท โฮมไอคอนอินเตอร์ จำกัด งานปรับปรุงติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์บ้านพักพนักงาน
59 บริษัท เอ็กทรีมพลัส จำกัด ติดตั้งสายสัญญาณระบบภาพ ,ระบบเสียง, ระบบกล้องวงจรปิด , ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง อาคารภายในสวนสัตว์ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่
60 บริษัท แอลที พรอบเพอร์ตี้ จำกัด งานติดตั้งและเก็บปลายสายใยแก้วนำแสงและสายสัญญาณ UTP พร้อมทดสอบสายสัญญาณโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
61 สำนักงานบริการลูกค้า บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน งานติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสงจากสำนักงานบริการลูกค้า บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ไปภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
62 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ 1 งานติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสงและสายสัญญาณ UTP Cat.6 สำนักงาน กฟจ.แม่ฮ่องสอน และ สำนักงาน กฟอ.ฝาง
63 วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ติดตั้งสัญญาณ UTP 50 จุด และอบรมสัมมนาให้ความรู้กับนักเรียน นักศึกษา
64 กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบกล้องวงจรปิด บริเวณประตู ป็มน้ำมัน ปตท.และโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
65 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจเช็คเครืองคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน
66 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเช็คเครืองคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน
67 บริษัท สยามลานนาฟาร์ม จำกัด ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบภายนอกอาคารและสายสัญญาณ
68 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จอภาพสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
69 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องสแกนเอกสาร
70 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องทำลายเอกสาร
71 มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ งานปรับปรุงระบบโทรศัพท์
72 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 48 คอร์
73 บริษัท ดีเวิร์ค เน็ตเวิร์ค เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 คอร์
74 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม ติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสงเชื่อมต่อระหว่างอาคารจำนวน 2 เส้นทาง
75 บริษัท ไอแซนลูชั่น เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 8 คอร์
76 กองบริหารงานบุคคล มช. เครืองคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ภายในสำนักงาน
77 บริษัท เพอร์เฟคเน็ทเวิร์ค จำกัด สายสัญญาณ UTP CAT5E Nexans
78 กองบริหารงานบุคคล มช. เครืองคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ภายในสำนักงาน
79 บริษัท นอร์ทเทิร์น เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 72 คอร์พร้อมทดสอบสายสัญญาณ
80 หัวเวียง งานติดตั้งระบบเครืองโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
81 กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตรวจเช็คซ่อมคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน
82 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จ.เชียงใหม่ ติดตั้งสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
83 บริษัท สยามลานนาฟาร์ม จำกัด อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผ่านสายสัญญาณโทรศัพท์ 2 ตัว
84 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยี ติดตั้งระบบระบบเครือข่ายไร้สายภายในโรงเรียน แบบใช้อุปกรณ์ควบคุมที่ศูนย์กลาง
85 หอพักธนศิริเพลส เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 12 คอร์พร้อมทดสอบสายสัญญาณ
86 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยี อุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
87 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานปรับปรุงระบบสื่อสารภายนอกอาคาร
88 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งานปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย
89 บริษัท เวอธอินโนเวชั่น จำกัด ตรวจเช็คจอ LED ภายนอกอาคาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
90 โรงแรมโตเกียวมาริน งานสายสัญญาณ UTP
91 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมูท อินเตอร์ งานปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาคาร 92 ปี
92 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่อินเตอร์ซัพพลาย ติดตั้งจุดพักสายสำหรับสายสัญญาณ UTP CAT 6 พร้อมทดสอบสายสัญญาณ
93 บริษัท สตาร์ โอ เอ. จำกัด เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 228 คอร์พร้อมทดสอบสายสัญญาณ
94 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เน็ตเวิร์ค คอมมูนิเคชั่น ติดตั้งสายโทรศัพท์ ขนาด 50 คู่สาย
95 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอสพี คอนสตัคชั่น ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บริเวณคลังสินค้า บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) จังหวัดเชียงใหม่
96 กองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า
97 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จ.เชียงใหม่ ติดตั้งสายสัญญาณ UTP และสายสัญญาณใยแก้วนำแสง พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.สารภี
98 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จ.เชียงใหม่ ติดตั้งสายสัญญาณ UTP พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้านธิ
99 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จ.เชียงใหม่ ติดตั้งสายสัญญาณ UTP พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ปาย
100 บริษัท สตาร์โอเอ จำกัด เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสง พร้อมทดสอบสายสัญญาณ
101 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ปรับปรุงระบบสื่อสารภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
102 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นวภูมิการโยธา ปรับปรุงระบบสื่อสารภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
103 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีอยุธยาการโยธา ปรับปรุงระบบสื่อสารภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
104 กองบริหารงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนแบตแตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า
105 มหาวิทยาลัยพายัพ เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงที่ชำรุดพร้อมทดสอบสายสัญญาณ
106 มหาวิทยาลัยพายัพ ปรับปรุงแนวสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
107 กองบริหารงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์
108 เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ ย้ายระบบกล้องวงจรปิด
109 บริษัท สยามเทคโนไลน์ จำกัด ทดสอบสายสัญญาณ UTP ภายในท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดเชียงราย
110 เทศบาลเชียงใหม่ ปรับปรุงซ่อมแซมสายสัญญาณใยแก้วนำแสง
111 มหาวิทยาลัยพายัพ งานติดตั้งระบบโทรศัพท์ ภายในอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ
112 กองบริหารงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า
113 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ สายพ่วงชนิดใยแก้วนำแสง จำนวน 4 เส้น
114 เต๋าการ์เด้น รีสอร์ท ช่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
115 กองบริหารงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานซ่อมเครื่องปริ้นเลเซอร์
116 บริษัท จี เน็ต จำกัด งานซ่อมสายสัญญาณใยแก้วนำแสงระนะทาง 100 เมตร งานเชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงจำนวน 24 คอร์พร้อมผลการทดสอบ
117 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม งานเพิ่มเติมติดตั้งปรับปรุงย้ายสายใยแก้วนำแสง
118 บริษัท อินติเพนเด้น เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง งานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่
119 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรั๊คชั่น งานกล้องวงจรปิดสนามบินเชียงใหม่
120 บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด ปรับปรุงสายสัญญาณ โรงแรม D2 เชียงใหม่สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
121 บ้านคุณหมอ ซ่อมสายเคเบิลโทรศัพท์
122 วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักพร้อมติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง
123 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ติดตั้งอุปกรณ์ประจำห้องเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
124 วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ ปรับปรุงสายสัญญาณระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
125 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับลิฟท์โดยสารภายในอาคาร
126 โรงแรม แอลซีซั่น เดินสายสัญญาณ UTP CAT 5E สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายโรงแรม All season จังหวัดเชียงใหม่
127 โรงแรม แอลซีซั่น เดินสายระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย โรงแรม All seasion
128 กองบริหารงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
129 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอส เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงขนาด 5 คอร์ พร้อมทดสอบสายสัญญาณ
130 ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ เข้าหัวสาย UTP CAT 6A และทดสอบสายสัญญาณ
131 กองบริหารงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนหน่วยความจำสำรองสำหรับเครืองคอมพิวเตอร์
132 บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ติดตั้งสายสัญญาณ UTP สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
133 เทศบาลนครเชียงใหม่ ปรับปรุงซ่อมสายใยแก้วนำแสงขนาด 24 Core บริเวณประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
134 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส พี คอนสตรั๊คชั่น รื้อถอนวางท่อร้อยสายสัญญาณระบบเตือนไฟไหม้ บริเวณคลังสินค้า
135 บริษัท เวอนิโนเวชั่น จำกัด ตรวจเช็คจอ LED TV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
136 บริษัท เบคอมพิ้วต้ง จำกัด ติดตั้งเครืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำนักงาน ปปส.จังหวัดพิษณุโลก
137 บริษัท ฟรีเมี่ยมฟู้ด (All seasion) ติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสงใต้ดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร
138 คุณธรรมรัตน์ ทดสอบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงและสายสัญญาณ UTP โรงเรียนนานาชาติเกรซ
139 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอส ติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสงและเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสง ระบบกล้องวงจรปิดจังหวัดลำพูน
140 บริษัท ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ อีคิวเมนท์ จำกัด อุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
141 สำนักงานสภาเกษตรกรณ์เชียงใหม่ ติดตั้งระบบสายสัญญาณ UTP สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
142 สำนักงานสภาเกษตรกรณ์เชียงใหม่ ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน
143 สำนักงานสภาเกษตรกรณ์เชียงใหม่ ติดตั้งระบบเสียงชุดประชุมภายในห้องประชุม
144 บริษัท มิลคอมซิสเต็มซ์ จำกัด ติดตั้งสายสัญญาณ UTP และสายสัญญาณใยแก้วนำแสง พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ ท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
145 บริษัท เทวีประทานพร จำกัด เข้าหัวสาย UTP CAT 5E และทดสอบสายสัญญาณ
146 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอส เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงพร้อมทดสอบสายสัญญาณ ระบบกล้องวงจรปิด สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน
147 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบอส เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงพร้อมทดสอบสายสัญญาณโรงเรียนวารี จังหวัดเชียงใหม่
148 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จ.เชียงใหม่ ติดตั้งสาย Stan & Lashing wire
149 บริษัท พรีเมี่ยมฟูดส์ จำกัด เข้าหัวสาย UTP CAT 5E และทดสอบสายสัญญาณ
150 บริษัท พีนาคอน จำกัด ซ่อมระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง บริษัท ทรูฯ ขนาด 96 core,12 core
151 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงพร้อมทดสอบสายสัญญาณ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างอาคารหอพัก A ถึงอาคารหอพัก B
152 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล G.SHDSL 4 wire 4 ตัว
153 บริษัท อคิปแมน จำกัด งานติดตั้งระบบเครือข่าย ระบบไฟฟ้าและระบบห้อง 191 สภจ.กำแพงเพชร
154 บริษัท สเตปสโตน จำกัด จังหวัดลำพูน สาย RG-6 สำหรับกล้องวงจรปิด
155 ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ ย้ายตู้เก็บอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
156 กองบริหารงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
157 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิด ภายในหอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
158 สำนักงานสภาเกษตรกรณ์เชียงใหม่ ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ทั้งสำนักงาน
159 สำนักงานสภาเกษตรกรณ์เชียงใหม่ ตรวจสอบคอมพิวเตอร์ทั้งสำนักงาน
160 สำนักงานสภาเกษตรกรณ์เชียงใหม่ ติดตั้งสายสัญญาณ UTP จำนวน 2 จุด
161 สำนักงานสภาเกษตรกรณ์เชียงใหม่ ติดตั้งสายสัญญาณ UTP จำนวน 1 จุด
162 บริษัท พีนาคอน จำกัด ซ่อมระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง บริษัท ทรูฯ ขนาด 24 คอร์ จังหวัดเชียงราย
163 บริษัท พีนาคอน จำกัด ซ่อมระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง บริษัท ทรูฯ ขนาด 24 คอร์ จังหวัดเชียงใหม่
164 บริษัท เทวีประทานพร จำกัด ติดตั้งสายสัญญาณโทรศัพท์ขนาด 10 คู่สาย
165 บริษัท ฤทธา จำกัด ทดสอบสายสัญญาณ UTP CAT 5E
166 บริษัท ฤทธา จำกัด เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงพร้อมทดสอบสายสัญญาณ 48 core
167 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดชื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
168 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 จ.เชียงใหม่ งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ สาย UTP CAT 6 กฟจ.เชียงใหม่ 2
169 บริษัท ทรูคอปเปเรชั่น งานติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง บริษัท ทรู บริเวณ Big C Extra จังหวัดเชียงใหม่
170 บริษัท TRUE INTERNET โรงแรม Kantrary hill ติดตั้งสายหัว RJ 45
171 บริษัท TRUE INTERNET โรงแรม Kantrary hill เชื่อมต่อสายสัญญาณใยแก้วนำแสงพร้อมทดสอบสายสัญญาณ
172 บริษัท TRUE INTERNET โรงแรม Kantrary hill อุปกรณ์เชื่อมต่อปลายสายสัญญาณใยแก้วนำแสง
173 บริษัท TRUE INTERNET โรงแรม Kantrary hill อุปกรณ์ ฝาปิดทึบ
174 บริษัท พีนาคอน จำกัด ติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง ชุมสายทรู CMI 1641
175 บริษัท อคิปแมน จำกัด งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบห้อง 191 สถานีตำรวจ ภจว.ลำพูน
176 บริษัท พีนาคอน จำกัด ซ่อมระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง บริษัท ทรูฯ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
177 บริษัท อคิปแมน จำกัด ซ่อมระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง บริษัท ทรูฯ แม่กำปองเชียงใหม่
178 บริษัท เบคอมพิ้วติ้ง จำกัด งานเพิ่มเติมติดตั้งปรับปรุงห้อง 191 กำแพงเพชร
179 บริษัท พีนาคอน จำกัด ย้ายแนวระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง บริษัท ทรูฯ หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้
180 บริษัท พีนาคอน จำกัด ย้ายแนวระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสง บริษัท ทรูฯ หน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้